Jörgen K Nilsson

Ordförande Moderaterna Västra Göinge
Ledamot Kultur & Fritidsnämnden

Jörgen K Nilsson

Vem är jag?

Jag heter Jörgen K. Nilsson, är boende på landsbygden i Mala, Hässleholms kommun. När jag nu är i den yngre medelåldern har jag sedan några år blivit politiskt aktiv efter att varit engagerad ända sedan valvinsten -91. Med ett mångårigt engagemang i Försvarsmakten, en gedigen arbetslivserfarenhet samt ett grundmurat intresse för samhällsfrågor har jag en god bild av människors vardag och hur samhället fungerar. Det ger mig också en god insikt i vad som inte fungerar och hur jag vill arbeta med att rätta till det.

Varför engagerade jag mig politiskt?

Demokrati och frihetliga värden är centrala för mig. Den enskilda människans vilja och förmåga ska vara styrande för dennes livspussel, inte inskränkande byråkrati och storebrorsfasoner. Staten har vuxit ur sin rock, blivit alldeles för yvig och svårhanterad. Detta gäller på kommunal, regional och nationell nivå. Detta måste rättas till! En smalare, mindre offentlig förvaltning som bättre utför de kärnverksamheter som ingår i de viktiga politikområdena skola, vård och omsorg. Därtill kommer statens viktigaste uppgifter säkerhet och trygghet. Betydligt mer ”need to have” snarare än ”nice to have” är ledord för mig.

Konkret – detta tycker jag

• Försvarsmakten och polisen ska bära det statliga sk våldsmonopolet. Anslagen måste dimensioneras så att dessa myndigheter kan upprätthålla detta.

• Skatteintäkter kommer från skapande av mervärde i privat sektor, ingen annanstans! Gör det då möjligt att
driva företag utan onödig byråkrati och pålagor. En mer diversifierad företagskultur är till gagn för hela samhället, ett exempel är att göra de gröna näringarna på landsbygden mindre belastade med regelverk och ta bort de hinder för gårdsförsäljning som finns.

• Välfärden börjar hos medborgaren. En mindre och mer effektiv statsapparat medger att medborgaren kan behålla mer av sina egna pengar och på egen hand skapa sin välfärd. Den offentliga välfärden ska finnas för de som saknar förmåga att skapa sin välfärd, samhällets svaga och behövande.

• Äganderätten är en mänsklig rättighet, staten ska aldrig tillåtas inskränka denna. Där äganderätten inte upprätthålls upprättas en likgiltighet för sakers rätta värde och en kollektiv apati drabbar samhället. Människor som inte känner en trygghet i sitt ägande förlorar också tron på sitt medborgerliga värde.

I kommunpolitiken vill jag särskilt fokusera på följande;

• I Hässleholms kommun ska medborgarna kunna lita på kommunledningens stabilitet och känna en trygghet i deras kommun sköts på bästa sätt. Återupprättandet av förtroendet är en de viktigaste frågorna och det skapas bara med stringens, lyhördhet och konsekvent agerande.

• Idag, sensommaren 2019, noterar vi oroligheter i Hong Kong, allvarliga spänningar i Röda Havet, en amerikansk hegemoni som krackelerar, ett Ryssland som utövar ett asymmetriskt konfliktbeteende, enorma flyktingströmmar världen över. Med en uppdaterad bild av omvärldssituationen och en sund syn på den inhemska finansiella situationen får man en god bild av
vilka vägval vår kommun behöver göra. Att konsolidera kommunens ekonomi är centralt i allt politiskt arbete framgent. Mindre och färre utgifter för att kunna möta framtidens problem och utmaningar. I en vikande ekonomi, med en minskande skattebas, måste man se sanningen i vitögat och våga vidta de åtgärder som behövs för att skydda kommunala kärnverksamheter.

• Skillnaderna mellan bidragssystem och avlönat arbete måste bli större. Förutom att skapa incitament för arbete snarare än bidragsberoende är detta en oerhört viktig fråga för den enskilde vad gäller att känna grundläggande mänskliga värden. Att vara behövd och att kunna bära sin egen vikt efter sin förmåga är humanistiskt värdefullt.

Kontaktuppgifter

Telefon: 0768-81 73 68

Email: draksparre@hotmail.com

Politiska uppdrag

Organisation
Uppdrag
Period
HelgeåkommitténLedamot2019-01-01 – 2022-12-31
Kultur- och fritidsnämndLedamot2019-01-01 – 2022-12-31